Judges
  • (A) Rauno Leino / /
  • (B) Satu Suomi / /
  • (C) Paolo Ventura / /
  • (D) Maria Kangasaho / /
  • (E) Pasi Suomi / /
Officials
  • Kari Nyyssönen (Chairperson / / )
  • Kikka Nyyssönen (Scrutineer / / )