Synchro Latin Lapsi Samba

4/27/2024

Synchro Latin Lapsi Cha-cha

4/27/2024

Synchro Latin Lapsi Jive

4/27/2024

Synchro Latin Juniori Samba

4/27/2024

Synchro Latin Juniori Cha-cha

4/27/2024

Synchro Latin Juniori Jive

4/27/2024

Synchro Aikuiset Samba

4/27/2024

Synchro Aikuiset Cha-cha

4/27/2024

Synchro Aikuiset Jive

4/27/2024

Soolo Lapsi E

4/27/2024

Soolo Juniori E

4/27/2024

Soolo Yleinen + Seniori E

4/27/2024

Soolo Lapsi D

4/27/2024

Lapsi 1 E

4/27/2024

Lapsi 2 E

4/27/2024

Lapsi 2+1 D

4/27/2024

Juniori 1 E

4/27/2024

Juniori 1 D

4/27/2024

Juniori 2 E

4/27/2024

Nuoriso D + Jun 2 D

4/27/2024

Seniori 1 E

4/27/2024

Seniori 2 E

4/27/2024

Seniori 2 D Vakiot

4/27/2024

Seniori 2 D Latin

4/27/2024

Seniori 1 D Latin

4/27/2024

Nuoriso C Latin

4/27/2024

Seniori 3 D Vakiot

4/27/2024

Seniori 3 D Latin

4/27/2024

Yleinen E

4/27/2024

Yleinen D

4/27/2024

Seniori 3+4 E Vakiot

4/27/2024

Seniori 3+4 E Latin

4/27/2024